PBB Plaatselijk Belang Bellingwedde
Programma


Programma

Met de bekendmaking van de speerpunten voor de komende vier jaar, heeft PBB de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne. De speerpunten, die uitgebreid te lezen zijn in het onderstaande verkiezingsprogramma, zijn in vier categorieën opgedeeld:

 

Onderwijs, welzijn, en huisvesting
Hierbij wordt o.a. de aandacht gevestigd op het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van ouderen. Daarnaast moet er verbetering komen in de ouderenzorg en moet deze zorg beter aansluiten bij de zorgvraag. Een ander punt is een grotere beschikbaarheid van medische hulp en –apparatuur in de directe omgeving.  Daarnaast staat de bevolkingskrimp op de agenda, terwijl er ook studie gedaan moet worden naar de werving van nieuwe bewoners. Verder moet de staat van onderhoud van cultuurhistorische monumenten worden geïnventariseerd.

> Lees meer

 

Ruimte en recreatie
Landbouw, toerisme en recreatie dienen in samenhang verder te worden ontwikkeld. Cultuurhistorische landschappen moeten volgens PBB intensiever beschermd te worden. Verder dient de publiciteit van de gemeente vergroot te worden, in  samenhang met geheel Westerwolde.

> Lees meer

 

Economie, werkgelegenheid, en verkeer
PBB wil werkgelegenheid creëren in schone, kleinschalige industrie. Ook wil de partij grotere kansen voor vestiging van kleinschalige bedrijven en ondersteuning van startende bedrijven. Andere punten binnen dit kader zijn: bevorderen grensoverschrijdende samenwerking, het aantrekken van kunstnijverheid, oude ambachten en horeca, en innovatie van nieuwe, schone energie op regioschaal. Daarnaast wil de partij bewaakt parkeren voor vrachtwagens ontwikkelen. Dit zou dan moeten gebeuren in samenwerking met onze oosterburen.

> Lees meer

 

Burger en gemeente
PBB wil verbetering van de communicatie tussen burger en gemeente. Ook moet er verbetering komen van de informa-tiestroom tussen het college en de raad. Daarnaast moet er meer gebruik worden gemaakt van het ambtelijk apparaat. Tot slot dient ook het openbaar bestuur te worden verbeterd.


> Lees meer

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA

1. Onderwijs, welzijn en huisvesting

1. WMO beleid richten op zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn van ouderen

Waarom: om de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

Tegelijk brengt dit isolering en vereenzaming van de oudere met zich mee. Door meer samen te werken met maatschappelijke organisaties zoals ANBO, Nut van het Algemeen, Stichting Welzijn, Steunstee, Oosterlengte en de volkstuinvereniging kan dit voorkomen worden.

Een vertrouwenspersoon aanstellen die de belangen van de oudere behartigt. Door de vertrouwenspersoon vanuit een onafhankelijke stichting die met een gemeentelijk budget werkt te betalen, waarborgt men de onafhankelijkheid.

Het indienen van bezwaren vereenvoudigen.

Meer inzicht voor ouderen door voorlichting over WMO rechten.

Aanmoedigen tot activerende thuiszorg. De oudere zoveel mogelijk zelf mee laten doen.

2. Studie op werving van nieuwe inwoners

Waarom: meer inwoners geeft de gemeente meer middelen haar taak goed uit te voeren.

De binnenlandse instroom bevorderen in combinatie met het tegengaan van de uitstroom.

Inwoners die vertrokken zijn vragen naar hun motieven.

Zwakke en Sterke punten onderzoek.

Werkgelegenheid scheppen voor nieuwe inwoners.

Onderzoek doen naar woon- en werkwensen van belangstellenden voor dit gebied.

Eerst zorg dragen dat eigen volk in hun behoeften worden voorzien.

Meer promotie, google benutten en links op andere websites verwerven.

Meer goedkopere huurwoningen.

Met je beleid inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing indien ombuiging hiervan onmogelijk blijkt te zijn.(verwachring van de NIDI).

Onderzoek naar mogelijkheden van migratie van buiten Europa.

3. Verbetering ouderenzorg, beter aansluiten bij de zorgvraag

Waarom: om voor een hogere kwaliteit van leven te zorgen en oudere tot het laatste moment zelfwaardering en zelfrespect te geven.

Dit in combinatie met zelfstandig laten zijn van ouderen.

Inventarisatie van de zorgvraag van ouderen op lokaal niveau, kennis vergaren.

Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over het zorgaanbod door het WMO loket.

Zorg toegankelijker maken voor allochtone ouderen.

Voorlichting en ondersteuning aan de mantelzorgers.

Organiseren van zorg op maat.

Minder mobiele ouderen helpen met de gevolgen van bevolkingskrimp.

Werkgroep samenstellen uit vertegenwoordigers van lokale samenwerkingsverbanden.

Alle lokale zorgaanbieders uitnodigen voor een jaarlijkse voorlichtingsavond.

Streven naar rechtstreekse communicatie tussen zorgvrager en zorgaanbieder.

Maken van een lokale nieuwsbrief gericht op de zorgvraag van ouderen.

Lokale zorg vanuit de gemeente toetsen aan de criteria en wensenlijst van de website Independer.nl

4. Bevolkingskrimp preventief tegengaan

Waarom: Leegloop van onze gemeente kan verschraling van het voorzieningenniveau veroorzaken. Verschraling van het voorzieningenniveau kan leiden tot verdere bevolkingskrimp. Voorkomen van deze neergaande spiraal.

De uitstroom van inwoners tegengaan in combinatie met het bevorderen van de instroom van nieuwe inwoners.

Studie naar het effect op de bevolkingsgroei door het bouwen van nieuwe woningen.

Acantus en de provincie meer onder druk zetten om nieuwe woningen te bouwen.

Inventarisatie bij inwoners naar huurwoningen en koopwoningen.

Promotie van het gebied naar buiten toe.

Geschiedenis volgen van inwoners die vertrokken zijn.

Wonen, werken en recreëren aantrekkelijker maken.

Onderzoeken of stimulatie van immigratie in onze gemeente gewenst is.

Leegstand en verloedering tegengaan. Dit veroorzaakt uitstroom.(sloopbeleid)

Bestudering van NIDI-report – 80 summary.

5. Grotere beschikbaarheid van medische hulp en -apparatuur in de directe omgeving

Waarom: om snel en adequaat hulp te kunnen blijven bieden in een gebied waar de vergrijzing toeneemt en tegelijk de mobiliteit afneemt.

Dit zou betekenen dat PBB centralisatie die met de huisartsenposten gerealiseerd is om wil buigen naar decentralisatie.

Stimuleren van EHBO verenigingen.

Gezondheidscentrum met moderne apparatuur dichter in de buurt.

Terugkrijgen van Groene Kruis hulp.

Door de toenemende vergrijzing in ons gebied wordt nabijheid steeds belangrijker.

Mobiliteit van ouderen verbeteren door subsidie van het openbaar vervoer.

6. Inventarisatie van staat van onderhoud van cultuurhistorische monumenten

Waarom: om bezitters van het monument te helpen met onderhoud.

De staat van het object vergelijken met de staat op het moment dat het de status rijksmonument kreeg.

Betere voorlichting over de mogelijkheden voor bezitters van een Rijksmonument.

Actievere deelname van onze gemeente aan de jaarlijkse Monumentendag.

Waar mogelijk, in kaart brengen van waardevolle voorwerpen onder de grond voordat daar gebouwd wordt.

Leegstand en verloedering tegen gaan.

 

< terug naar de speerpunten

 

 

2. Ruimte en recreatie

1. Landbouw, toerisme en recreatie in samenhang verder ontwikkelen

Waarom: het nader tot elkaar brengen van deze drie, omdat soms landbouw en toerisme niet hand in hand gaan. Ze de kans geven om naar elkaar toe te groeien.

Meer ruimte voor landbouw, veeteelt en tuinbouw bedrijven om toeristisch te mogen ondernemen.

Flexibilisering van bedrijfsbestemmingen.

Toerisme en landbouw combineren. Bijvoorbeeld B&B op boerenerf en boerengolf.

Toeristisch interessante locaties meer bekendheid geven met borden, kaarten en toeristische plattegronden en opnemen in gemarkeerde fiets- en wandelroutes.

Reclame maken voor cultuurhistorische locaties.

RTV-Noord enthousiast maken om bedrijven uit de hele provincie in beeld en op de radio te brengen.

2. Publiciteit van de gemeente vergroten in samenhang met geheel Westerwolde

Waarom: om samen sterker te zijn dan alleen en daardoor meer te bereiken.

Meer reclame maken voor elkaar, gezamenlijke PR.

Samenwerkings bijeenkomsten organiseren.

Samenwerken met andere toeristische organisaties en bedrijven.

Ondernemersplatform uitbreiden naar geheel Westerwolde.

Gezamenlijke beurspresentatie, gemeenschappelijke stand en folder.

Koppeling van elkaars gemeentelijke websites.

Historisch en toeristische plekken markeren in Google Earth; foto’s hieraan toevoegen.

RTV-Noord en radio Westerwolde benaderen activiteiten uit de streek in programma’s op te nemen.

3. Intensievere bescherming van cultuurhistorische landschappen

Waarom: om dit voor het nageslacht te bewaren en om toeristische doelstellingen waar te kunnen maken.

Inventarisatie van de landschappen die voor bescherming in aanmerking komen.

Plannen in deze gebieden altijd ter goedkeuring voordragen aan de Gemeenteraad.

Zet bij elke “rotte kies”een bordje hoe het was en hoe het zo geworden is; maak er aldus een toeristische attractie van.

Een bord bij het witte kerkje in Vriescheloo met historische informatie.

Meer zitbanken met prullenmand plaatsen in de gemeente.

Plattegrondkaarten van historische locaties plaatsen daar waar veel mensen komen.

Cultuurhistorische locaties vermelden op de website van de gemeente.

Meer controle op zwerfafval, en verloedering tegengaan door direct op te ruimen.

 

< terug naar de speerpunten

 

 

3. Economie, werkgelegenheid en verkeer

1. Werkgelegenheid creëren in schone, kleinschalige industrie

Waarom: om het wonen en werken hier aantrekkelijker te maken.

Behoefte-inventarisatie door bv. bevolkingsenquête.Dez

De gegevens inbrengen op ondernemersbijeenkomsten.Burgers uitnodigen onder begeleiding een onderneming te starten.

Aansluiting zoeken bij maatschappelijke organisaties, zoals handelsvereniging, ed.

Ondersteunen van starters door verstrekken van microkredieten en durfkapitaal.

Inventarisatie van startende en beëindigde ondernemingen van de afgelopen vijf jaar.

Bestaande grote bedrijven voorstellen te decentraliseren en dependances in te richten.

Onderzoek tot het starten van een kleinschalig dierenpark in onze gemeente.

2. Grotere kansen voor vestiging van kleinschalige bedrijven

Waarom: om een beter voorzieningenniveau te krijgen.

Bedrijventerrein oprichten met units van 100 tot 300 vierkante meter.

Werklozenprojecten starten met als doel starten van eigen onderneming.

Dag en /of avond beleggen voor startende ondernemers.

Actief subsidie's werven bij EU en Centrale Overheid voor verbetering infrastructuurvoor startende ondernemingen.

3. Innovatie van nieuwe, schone energie op regioschaal

Waarom: omdat je als kleine zelfstandige gemeente niet voldoende middelen bij elkaar kunt krijgen om grotere besparende en innoverende projecten te financieren.

Maak een groot integraal straatverlichtingplan met als doel minder energieverbruik.

Folder maken met voorlichting aan burgers over energiebesparing.

Folder maken met informatie hoe burgers op particuliere schaal gebruik kunnen maken van andere energie bronnen, zoals aardwarmte, biomassa, wind- en zonne energie.

Samen met de gemeente Oldambt en de gemeente Vlagtwedde een energiecentrale bouwen op aardwarmte. Stadverwarming bouwen en de buizen onder de weg gebruiken om in de winter de straten ontdooid te houden. Dan hoef je minder zout te strooien.

De restwarmte van de energiecentrale benutten voor viskwekerij.

DIFTAR koppelen aan energieopwekking uit biomassa.

Bladverzameling benutten voor energieopwekking.

Waterverval in onze gemeente benutten voor energieopwekking. (miniturbines)

Door verbeterd snoeibeleid meer licht van de straatlantaarns op de wegen.

Kansarme gezinnen jaarlijks spaarlampen geven. (diepte investering)

4. Ondersteuning van startende bedrijven

Waarom: om de zelfstandigheid van de inwoners te bevorderen.

Bij de gemeente aandringen bijeenkomsten te organiseren voor startende ondernemers.

Werklozen schriftelijk uitnodigen op deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Microkredieten verlenen.

Flexibeler omgaan met bestemmingsplannen.

5. Bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking

Waarom: voor kostenbesparing en voorkoming van dubbel werk. Er zijn aan beide kan- ten van de grens gemeenschappelijke belangen. Om meer werkgelegenheid te creëren.

Stimuleren van Openbaar Vervoer tussen Winschoten en Leer en viceversa.

 

6. Aantrekken van kunstnijverheid, oude ambachten, bijzondere horeca

Waarom: om meer werkgelegenheid te creëren.

Carpoolplekken aantrekkelijker maken door overdekte bewaakte parkings. Winkeltje er bij, eetgelegenheid, enz. Creëert nieuwe bedrijven.

Aanmoedigen van man in Veelerveen, die een B&B boot wil beginnen.

Creatieve ideeën van burgers serieus nemen en helpen nader uit te werken.

In het museum jaarlijks grote lokale kunstmanifestatie.

Inventarisatie van bijzondere horeca.

7. Ontwikkelen van bewaakt parkeren voor vrachtwagens samen met Duitsland

Waarom: om problemen die er zijn voor vooral kleinschalige ondernemingen te helpen oplossen. Om overlast van burgers in te perken.

In overleg met de betrokken bedrijven plaatsen hiervoor inrichten.

Werklozen betrekken bij de bewaking van de parkeerplaatsen.

Oproep doen in de gemeente wie zich hier voor wil gaan inzetten.

 

< terug naar de speerpunten

 


4. Burger en gemeente

1. Verbetering van de communicatie tussen gemeentebestuur en burgers

Waarom: Om de politiek dichter bij de burger te brengen en omgekeerd. Om de politiek transparanter te maken voor de burgers.

Burgers van begin af aan betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Stimuleren van burgervertegenwoordiging, doelgroepen, dorpsraden, ed.

Burgervertegenwoordiging als volwaardige partner in de plannen betrekken.

Meer gebruik maken van feedback uit de bevolking, referenda en enquête.

Breed gedragen plannen ontwikkelen om nieuwe inzichten te verwerven.

Burgers mee laten denken over knelpunten en verbeteringen.

2. Meer gebruik maken van het ambtelijk apparaat

Waarom: Uit efficiency overwegingen en zelfstandig te kunnen blijven.

Gemeenteraden onbeperkt toegang verlenen tot overleg met ambtenaren.

Gemeenteraadsleden het recht geven opdrachten te mogen geven aan eenambtenaar.

3. Verbetering van de informatiestroom tussen College en Raad

Waarom: Om de transparantie naar de inwoners te vergroten en tevens meer momenten te scheppen om verantwoording af te leggen aan de burgers.

Concepten en tussentijdse rapporten en verslagen moeten ook aan de Gemeenteraad verstrekt worden

Notulen van Raad- en Commissievergaderingen binnen 14 dagen naar de Raadsleden.

4. Verbetering openbaar bestuur

Waarom: om het vertrouwen in de politiek te herstellen en College en Raad meer op hun eigen taak gericht te laten functioneren. (scheiding van taken)

Vaker gescheiden vergaderen van College en Raad.

Gemeenteraadsvergaderingen laten voorzitten door een onpartijdige deskundige van buitenaf.

Griffier duidelijker laten werken in dienst van de Gemeenteraad.

Duidelijkere scheiding van taken van College en Raad.

Bij ontwikkeling van een nieuw plan eerst onderzoek naar de noodzaak gerelateerd aan andere prioriteiten.

Regelmatig overleg van vertegenwoordigers van de gemeente met vertegenwoordigers van burgers.

 

< terug naar de speerpunten

 

 


Ontvang onze gratis nieuwsbrief.

Vul onderstaande gegevens in:


Naam:
E-mail:
 
 

 
Copyright ©2006 - 2013.
Alle rechten voorbehouden.

Ontwerp en realisatie: Ottens Webdesign